Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA portálu
shoppingin.eu pre e-shopy platné od 01.04.2021.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky užívania portálu shoppingin.eu (ďalej len „Portál“) pre
e-shopy (ďalej len „Obchodné podmienky“) vydáva spoločnosť Winston bros s. r. o., IČO: 45
705 399, so sídlom Štúrova 30, 949 01, Nitra, Slovenská republika, zapísaná v OR OS Nitra,
oddiel: Sro, vložka číslo: 38463/N (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ako Prevádzkovateľ portálu
shoppingin.eu, za účelom úpravy práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
Prevádzkovateľom a e-shopmi používajúcimi Portál na ponuku tovaru (ďalej len „Partner“).

II. Registrácia Partnera

1. Na používanie Portálu sú oprávnení registrovať sa Partneri spĺňajúci nasledujúce podmienky:

 • prevádzkujú minimálne jeden E-shop;
 • E-shop nie je na Portáli doposiaľ registrovaný;
 • E-shop má aktívne WWW stránky, na ktorých tretím osobám („Užívateľ“) ponúka tovar
  ku kúpe; na stránkach E-shopu je Partner uvedený ako jeho prevádzkovateľ, vrátane
  adresy, kontaktného e-mailu, telefónneho čísla, IČO alebo presného názvu, podľa
  ktorého je možné jednoznačne dohľadať IČO prevádzkovateľa v Obchodnom registri
  alebo inom verejnom registri, ako aj ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi;
 • Partner je schopný a ochotný pravidelne dodávať aktualizované informácie o tovare v
  požadovanom formáte pomocou pravidelne aktualizovaného exportného súboru XML
  (ďalej len „XML FEED“), ktorý bude nepretržite k dispozícii pre on-line automatizované
  spracovanie Prevádzkovateľom;
 • v prípade, že Partner prevádzkuje viac E-shopov, môže na Portál registrovať aj viac
  E-shopov, pokiaľ tieto majú samostatné domény.

2. Partner sa považuje za registrovaného okamihom doručenia e-mailu o registrácii
Prevádzkovateľom Partnerovi.

III. Základné podmienky XML FEEDu

1. Tovar zahrnutý v XML FEEDe musí byť dostupný na stránkach E-shopu, jednotlivý tovar musí
byť uvedený len raz na samostatných odkazoch s unikátnou URL adresou, na ktorej je možné
nájsť informácie o cene tovaru a k tomuto jednotlivému tovaru odoslať objednávku. Jednotlivý
tovar v rámci XML FEEDu musí byť samostatnou položkou, spôsobilou byť samostatným
predmetom objednávky, bez nutnosti objednania ďalšieho tovaru či služieb, využitia ďalších
akcií, uplatnenia poukazov, doloženia dokladov totožnosti či iných dokladov, pokiaľ nie je
predaj tovaru viazaný na zákonné obmedzenia a preukázanie totožnosti, a pod.

2. Informácie o tovare, exportované v rámci XML FEEDu, musia byť pravdivé a aktuálne a musia
sa týkať výhradne samotného tovaru, nie propagácie E-shopu.

3. Cena tovaru v XML FEEDe musí byť pre Užívateľa konečná, tzn. vrátane všetkých autorských,
recyklačných a ďalších poplatkov so správne uvedenou DPH. V konečnej cene tovaru
nemusia byť zahrnuté iba výdavky na dopravu, ak ich Partner Užívateľom účtuje

4. Tovar zahrnutý v rámci XML FEEDu musí spĺňať všetky kvalitatívne a právne štandardy pre
predaj konečnému spotrebiteľovi/ užívateľoviv rámci územia Slovenskej republiky, resp. na
území členských štátov EÚ.

5. XML FEED môže obsahovať len tovar, ktorý je Partner schopný Užívateľovi dodať.

6. Podrobné technické a obsahové podmienky XML FEEDu oznámi Prevádzkovateľ Partnerovi po
jeho registrácii, pričom tieto podmienky sú pre Partnera záväzné a ich nedodržanie je
dôvodom na ukončenie poskytovania služieb Prevádzkovateľom Partnerovi. Technické a
obsahové podmienky XML FEEDu netvoria súčasť týchto Obchodných podmienok a
Prevádzkovateľ je oprávnený meniť ich podľa technických požiadaviek Portálu.

IV. Práva a povinnosti Partnera

1. Na základe registrácie na Portáli je Partnerovi vytvorený užívateľský profil, ktorý je Portáli
verejne zobrazovaný. Užívateľský profil obsahuje produkty z dodaného XML FEEDu.

2. Partner nie je oprávnený používať akékoľvek prostriedky neposkytované samotným
Prevádzkovateľom na ovplyvnenie výsledkov vyhľadávania ponúk na Portáli alebo iných
funkcií Portálu pre účely vlastného prospechu alebo prospechu tretej osoby, najmä inštalovať
do zdrojového kódu stránok Portálu softwarové roboty alebo modifikovať XML FEED. Partner
ďalej nie je oprávnený tieto prostriedky ponúkať alebo poskytovať iným Partnerom alebo
tretím osobám. V prípade porušenia tohto zákazu je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť
registráciu (blokovať) Partnera a ďalších Partnerov, ktorý daný prostriedok na ovplyvnenie
funkcií portálu použijú.

3. Partner sa zaväzuje ponúkať pri predaji na Portáli nový a nepoužitý tovar. V prípade ponúkania
použitého tovaru je povinný túto skutočnosť riadne označiť, prípadne zaradiť do príslušnej
kategórie pre použitý tovar, ak Prevádzkovateľ takú kategóriu na Portáli ponúka. V prípade
porušenia povinností podľa tohto odseku je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať Partnera.

4. Partner má právo kedykoľvek vypovedať zmluvu a ukončiť odovzdávanie informácií
prostredníctvom XML FEEDu, a to aj bez udania dôvodu. Výpoveď je účinná posledný deň
kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď doručená Prevádzkovateľovi. Ukončenie
odosielania XML FEEDu nemá žiadny vplyv na realizáciu kúpnych zmlúv uzavretých medzi
Partnerom a tretími osobami a taktiež ani na povinnosť Partnera plniť ostatné zmluvné
povinnosti voči Prevádzkovateľovi až do účinnosti výpovede.

5. Partner je povinný udržiavať svoje identifikačné a kontaktné údaje zadané v rámci registrácie
na Portáli neustále aktuálne. Partner je povinný bez omeškania informovať Prevádzkovateľa
emailom na adresu: support@shoppingin.eu o akejkoľvek zmene jeho údajov, ako je zmena
názvu E-shopu, zmena sídla alebo iných fakturačných údajov a pod.

V. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, importovaný Partnermi na Portál, s výnimkou
prípadov, keď je na protiprávnosť obsahu preukázateľne upozornený oprávnenými osobami, a
bez zbytočného odkladu po obdržaní upozornenia obsah neodstráni. Táto zodpovednosť
Prevádzkovateľa nemá žiaden vplyv na oprávnenie Prevádzkovateľa dočasne alebo trvalo
odstrániť akúkoľvek informáciu vloženú Partnerom na Portál v prípade, že samostatne získa
akékoľvek podozrenie o jej protiprávnom charaktere alebo odmietnuť zverejnenie takejto
informácie. Toto oprávnenie sa vzťahuje aj na informácie, ktoré nie sú svojou podstatou
protiprávne, ale sú spôsobilé poškodiť dobré meno a záujmy Prevádzkovateľa, ďalších
spoločností koncernu, ktorého súčasť Prevádzkovateľ tvorí, alebo Portálu.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zrušiť registráciu (zablokovať) Partnera v prípade
porušenia povinností stanovených týmito Obchodnými podmienkami, najmä ak Partner:

 • porušuje pravidlá pre XML FEED;
 • ponúka tovar, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, alebo uverejňuje Ponuky s
  akýmkoľvek inak protiprávnym obsahom;
 • dodáva tovar tretím osobám v rozpore s kúpnou zmluvou (kvalita, množstvo, termín
  dodania), alebo nedodal tovar tretej osobe z dôvodu na strane Partnera;
 • vykonal zásahy do XML FEEDu alebo do časti Portálu pre účely ovplyvňovania
  výsledkov vyhľadávania tretími osobami alebo využíva nedovolené prostriedky
  ovplyvňujúce výsledky vyhľadávania;
 • nevykonáva aktualizácie svojich identifikačných a kontaktných údajov;
 • zasiela nevyžiadané obchodné oznámenia tretím osobám alebo porušuje povinnosti pri
  nakladaní s osobnými údajmi;
 • je čo i len jeden deň v omeškaní s úhradou akéhokoľvek peňažného záväzku voči
  Prevádzkovateľovi;

3. Prevádzkovateľ je oprávnený podmieniť zverejnenie údajov o Partnerovi, E-shope alebo tovare
ich predchádzajúcim schválením. V prípade, že je informácia o Partnerovi alebo E-shope
alebo informácia v rámci XML FEEDu uvedená zavádzajúcim spôsobom, nezrozumiteľne
alebo je zaradená do nesprávnej kategórie, je Prevádzkovateľ oprávnený informáciu
náležitým spôsobom upraviť.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za zobrazenie tovaru v rámci ponuky na Portáli v prípade, že
XML FEED Partnera nesplní podmienky XML FEEDu týchto Obchodných podmienok.
Prevádzkovateľ ďalej negarantuje zobrazenie všetkých položiek z XML FEEDu, ani
nezodpovedá za správne zobrazenie jednotlivých položiek a za stratu alebo poškodenie dát,
uložených na Portál. Prevádzkovateľ vyvinie všetko dostupné úsilie na urýchlené odstránenie
zistených chýb v zobrazovaných ponukách alebo čiastočnej či úplnej nedostupnosti Portálu,
ak sú spôsobené dôvodmi na jeho strane.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený viesť databázu Partnerov, obsahujúcu ich identifikáciu, kontaktné
údaje a recenzie udelené Partnerovi a tieto zobrazovať na Portáli aj po ukončení exportu XML
FEEDu Partnerom alebo po ukončení zmluvného vzťahu s Partnerom z akéhokoľvek dôvodu
alebo po zmene prevádzkovateľa E-shopu.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pre účely overovania cien, dostupnosti tovaru a testovania
priechodnosti systému zasielať Partnerom skúšobné objednávky ich tovaru. Tieto skúšobné
objednávky nesmú obsahovať údaje, na základe ktorých by sa mohol Partner domnievať, že
ide o skutočnú objednávku zaslanú treťou osobou a na základe nej odoslať tovar a vystaviť na
neho daňový doklad. Pre tento účel musí skúšobná objednávka obsahovať informáciu o tom,
že ide o skúšobnú objednávku.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť registráciu Partnera výpoveďou, a to aj bez udania
dôvodu. Výpoveď je účinná posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď
doručená Partnerovi.

8. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať počas platnosti zmluvy mlčanlivosť o informáciách,
ktoré sa dozvedel počas plnenia svojich povinností počas trvania zmluvy. Prevádzkovateľ je
oprávnený použiť dôverné informácie iba na dosiahnutie účelu, na ktorý boli poskytnuté, resp.
sprístupnené. Prevádzkovateľ nie je oprávnený dôverné informácie zverejniť, sprístupniť
alebo inak využiť pre potreby tretích osôb. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o
dôverných informáciách sa nepovažuje, ak Prevádzkovateľ poskytne dôverné informácie s
písomným súhlasom druhej Zmluvnej strany, svojim zamestnancom alebo iným osobám
povereným plnením povinností Prevádzkovateľa, orgánu verejnej moci alebo ak povinnosť
poskytnúť dôverné informácie vyplýva z právnych predpisov alebo z rozhodnutia príslušného
orgánu.

VI. CSS služba

1. Prevádzkovateľ okrem prevádzkovania portálu shoppingin.eu ako porovnávača cien, ponúka
Partnerom možnosť umiestniť tzv. Shopping Ads (reklamu v Google nákupoch) reklamu vo
výsledkoch vyhľadávania Google v mene Partnera (ďalej len „CSS služba“). Využitím CSS
služby od Prevádzkovateľa má Partner možnosť získať zľavu z poplatkov za kliknutie na tieto
reklamy v sieti Google a to až do výšky 20%. Prevádzkovateľ túto zľavu ani jej výšku
negarantuje.

2. Partner, ktorý prejaví záujem o CSS službu, môže Prevádzkovateľovi umožniť prístup do jeho
Google Ads účtu a zároveň je povinný umožniť Prevádzkovateľovi prístup do jeho Google
Merchant účtu. Partner je povinný Prevádzkovateľovi poskytnúť prehlásenie (constent) formou
e-mailu o tom, že má záujem byť využívateľ CSS služby od CSS Partnera shoppingin.eu.
Partner je zároveň povinný platiť mesačný poplatok (odmenu Prevádzkovateľa) za CSS
službu podľa článku VII. bodu 2.

3. Ak Partner nemá svoj vlastný Google Ads účet, Prevádzkovateľ môže poskytnúť Partnerovi
technickú podporu pri vytvorení Google Ads účtu. V prípade, ak Partner nemá svoj vlastný
Google Merchant účet, Prevádzkovateľ môže poskytnúť Partnerovi technickú podporu pri
vytvorení Google Merchant účtu. Poskytnutie podpory podľa tohto bodu je bezplatné, ak
Partner bude po vytvorení účtov využívať CSS služby Prevádzkovateľa najmenej 3 mesiace
odo dňa vzniku zmluvného vzťahu podľa bodu 6 tohto článku Obchodných podmienok, inak je
Prevádzkovateľ oprávnený poskytnutie podpory fakturovať podľa platného cenníka.

4. Prevádzkovateľ nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny ani úpravy nastavení Google Ads
účtu a Google Merchant účtu Partnera bez jeho súhlasu.

5. Za prejavenie záujmu využívať CSS službu sa považuje:

 • vyplnenie a odoslanie registračného formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa,
 • označenie súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami,
 • zaslanie fakturačných údajov Partnera Prevádzkovateľovi.

6. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Partnerom vzniká okamihom doručenia e-mailu
Partnerovi, potvrdzujúceho splnenie podmienok uvedených v bode 5 článku VI. týchto
Obchodných podmienok a úspešný prechod jeho Google Merchant účtu pod CSS Google
Merchant MCA (Multi Client Account). Podmienkou pre vznik zmluvného vzťahu medzi
Prevádzkovateľom a Partnerom je registrácia Partnera podľa článku II týchto Obchodných
podmienok.

7. Partner je kedykoľvek oprávnený požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie CSS služby
prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na https://www.cssshoppingin.eu/contact/.
Prevádzkovateľ je povinný vykonať zrušenie CSS služby Partnera a Switch back (t.j.
presunutie Google Ads účtu Partnera priamo pod Google) v posledný deň kalendárneho
mesiaca, za ktorý Partner uhradil Prevádzkovateľovi odmenu podľa článku VII týchto
Obchodných podmienok; to neplatí, ak Partner výslovne požiada o skoršie zrušenie CSS
služby. V tomto prípade je Prevádzkovateľ povinný zrušiť CSS službu v lehote 5 dní odo dňa
doručenia žiadosti Partnera.

8. Na jednostranné zrušenie CSS služby Prevádzkovateľom primerane platí článok V. bod 2
týchto Obchodných podmienok. V prípade jednostranného zrušenia CSS služby
Prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu vykonať Switch back.

VII. Finančné podmienky

1. Registrácia Partnera a zverejnenie jeho užívateľského profilu sú poskytované bezplatne.

2. Prevádzkovateľ má právo na odmenu vo forme mesačného poplatku, ak Partner používa CSS
službu podľa článku VI. bod 2 týchto Obchodných podmienok. Prevádzkovateľ nemá právo na
odmenu za prvých 30 dní odo dňa vzniku zmluvného vzťahu podľa článku VI. bod 6 týchto
Obchodných podmienok (ďalej len „Bezplatné obdobie“). Prevádzkovateľ je oprávnený
vystaviť Partnerovi faktúru vo výške mesačného poplatku za kalendárny mesiac vopred so
splatnosťou sedem (7) dní odo dňa jej vystavenia; Prevádzkovateľ má právo na odmenu v
celej výške mesačného poplatku aj v prípade, ak Partner nepoužíval platenú CSS službu celý
kalendárny mesiac; to neplatí v prípade kalendárneho mesiaca počas, ktorého uplynie
Bezplatné obdobie, pričom po uplynutí Bezplatného obdobia je Prevádzkovateľ oprávnený
fakturovať Partnerovi aj časť kalendárneho mesiaca. Odmenu Prevádzkovateľa za používanie
CSS služby môže Partner vykonávať prostredníctvom opakovanej (rekurentnej) platby. Pri
opakovanej platbe je príslušná odmena Prevádzkovateľa zúčtovávaná automaticky v
pravidelných fixných intervaloch (30 dní) od dátumu vzniku zmluvného vzťahu podľa článku
VI. bod 6 týchto Obchodných podmienok. Partner autorizuje výšku budúcich platieb pri prvej
platbe. V prípade, že je Partnerovi poskytnuté dočasné cenové zvýhodnenie, je pri prvej
platbe upovedomený Prevádzkovateľom aj o výške opakovaných platieb po skončení
zvýhodnenej periódy. Partner je oprávnený požiadať o zrušenie rekurentných platieb
prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na https://www.cssshoppingin.eu/contact/.

3. Výška mesačného poplatku sa určuje na základe cenníka platného pre príslušné obdobie.
Cenník je zverejnený na adrese webového sídla Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ môže
výšku mesačného poplatku jednostranne zmeniť, a to vždy s účinnosťou od prvého dňa
kalendárneho mesiaca, pričom novú výšku mesačného poplatku je Prevádzkovateľ povinný
Partnerovi oznámiť na kontaktný e-mail Partnera vopred, najmenej však dvadsať (20) dní pred
dňom účinnosti zmeny. V prípade, ak Partner nesúhlasí s novou výškou mesačného poplatku,
je oprávnený zmluvu vypovedať v lehote desať (10) dní, odkedy mu Prevádzkovateľ oznámil
novú výšku mesačného poplatku, inak sa má za to, že Partner s novou výškou mesačného
poplatku súhlasí. Výpoveď Partnera je účinná posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom má nadobudnúť účinnosť zmena výšky
mesačného poplatku. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa a Partnera
vypovedať zmluvu v iných prípadoch ustanovených zmluvou alebo týmito Obchodnými
podmienkami. Výpoveď podľa tohto bodu je Partner povinný doručiť Prevádzkovateľovi
prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na https://www.cssshoppingin.eu/contact/

4. V prípade omeškania Partnera so zaplatením faktúry má Prevádzkovateľ právo na úrok z
omeškania v zákonnej výške a na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy.
Prevádzkovateľ je oprávnený individuálne dojednať osobitné podmienky spolupráce s
Partnerom samostatnou zmluvou. Pre ten prípad sa má za to, že výška mesačného poplatku
takto individuálne dojednaná medzi Prevádzkovateľom a Partnerom sa považuje za dôvernú
informáciu, o ktorej sú tak Prevádzkovateľ ako aj Partner povinní zachovávať mlčanlivosť; na
zachovanie mlčanlivosti Partnera o tejto dôvernej informácii sa primerane použije ustanovenie
o povinnosti mlčanlivosti Prevádzkovateľa podľa bodu 8 článku V. týchto Obchodných
podmienok.

5. Partner zodpovedá za správnosť a úplnosť fakturačných údajov, ktoré
uvedenie pri registrácii. Každú zmenu fakturačných údajov je Partner povinný oznámiť
Prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti, týmito Obchodnými podmienkami neupravené sa riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prednostne zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.

2. Súdom príslušným na riešenie sporov z tejto Zmluvy či so Zmluvou súvisiace je všeobecný súd
Poskytovateľa. Pre prípad medzinárodného prvku sa ako rozhodné právo dojednáva právo
Slovenskej republiky.

3. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.04.2021 a nahrádzajú
všetky doteraz aplikované Obchodné podmienky a dojednania platné medzi Poskytovateľom a
Partnerom a platia až do odvolania, resp. až do okamihu nadobudnutia účinnosti ich zmeny
oznámenej Poskytovateľom. Zmenu podmienok je Poskytovateľ povinný oznámiť Partnerovi v
lehote nie kratšej ako 30 dní pred platnosťou nových, alebo zmenených podmienok. V prípade
ak Partner nové alebo zmenené podmienky neakceptuje, je oprávnený bez sankcie ukončiť
spoluprácu s Poskytovateľom k poslednému dňu platnosti týchto „starých“ Obchodných
podmienok.

4. V prípade ak medzi Poskytovateľom a Partnerom dôjde k uzatvoreniu individuálnej Zmluvy so
zmluvnými podmienkami odlišnými oproti týmto Obchodným podmienkam, majú ustanovenia
takto individuálne dojednanej Zmluvy prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok a
to aj v prípade pokiaľ by došlo k zmene týchto Obchodných podmienok Poskytovateľom.

5. Zmluvné strany môžu záväzne písomne komunikovať formou preukázateľne doručeného
emailu, pričom táto komunikácia sa považuje za právne záväznú. Pre ten účel používa tak
Poskytovateľ ako aj Partner mailové adresy oznámené druhej Zmluvnej strane. Za účelom
doručovania písomností platí, že účinnosť akéhokoľvek úkonu je zachovaná aj v prípade, keď
jedna strana tento úkon urobí písomne v listinnej podobe a zašle ho prostredníctvom
prevádzkovateľa poštových služieb na adresu sídla druhej zmluvnej strany. Taká písomnosť
sa považuje za doručenú 5. dňom od jej preukázateľného odoslania. Listinná komunikácia a
komunikácia cestou emailu sa považuje za rovnocennú.

6. Tieto Obchodné podmienky sú zverejnené na webovej adrese: https://www.css.shoppingin.eu/,
pričom sú vypracované v dvojjazyčnej verzii a to v jazyku slovenskom a anglickom zhodného
znenia. V prípade ak v dôsledku nesprávneho/ nepresného prekladu existuje rozpor vo
dotknutých formuláciách platí, že ustanovenia slovenskej verzie majú prednosť.